Obchodné podmienky

Podľa zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa je reklamáciou uplatnenie zodpovednosti za vady výrobku alebo služby a vybavením reklamácie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

1) Záruka podľa týchto podmienok sa poskytuje za podmienok tu uvedených alebo nad rámec práv spotrebiteľa podľa všeobecne záväzných právnych predpisov. Nič v týchto podmienkach nemôže byť chápané, vykladané alebo aplikované ako obmedzenie alebo popretie práv spotrebiteľa podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, alebo ako obmedzenie, prípadne vylúčenie zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru voči spotrebiteľovi.

2) Záruka
Záruka sa poskytuje za vady, ktoré sa na výrobku/tovare vyskytnú v záručnej dobe. Záručná doba je 24 (dvadsaťštyri) mesiacov, pokiaľ nie je v týchto podmienkach uvedená iná záručná doba a začína plynúť dňom prevzatia výrobku/tovaru spotrebiteľom. Záručné podmienky sa riadia ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.
Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo ich častí) spôsobené používaním. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa ani reklamovať.
Záruka sa vzťahuje aj na rýchlo opotrebovateľné diely (súčiastky, batéria, atomizéry) tovaru a spotrebný materiál, ktoré sa spotrebúvajú pri bežnom používaní tovaru, ak je preukázané, že nespĺňali technické požiadavky obvyklé pre takéto diely a materiál. Za vadu sa však nepovažuje zničenie (znehodnotenie) súčiastky (tovaru) v dôsledku uplynutia technickej životnosti.
Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o vykonaní opravy a o dobe jej trvania. Ak dôjde k výmene, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka.

3) Reklamácia
Kupujúci uplatňuje reklamáciu u predávajúceho. Nároky z vád je potrebné uplatniť v záručnej dobe, inak zaniknú.
Pri uplatnení vád je spotrebiteľ povinný vadný, ale kompletný tovar predložiť predávajúcemu (osobne alebo poštou), spolu s kópiou dokladu o nákupe výrobku a potvrdeným záručným listom, pokiaľ bol predávajúcim vystavený. Nesplnením povinností týkajúcich sa vystavenia záručného listu nie je platnosť záruky dotknutá.

4) Práva spotrebiteľa
Ak sa na tovare vyskytne v záručnej dobe vada, spotrebiteľ má nasledovné práva :
A/ ak je vada odstrániteľná,
a)    právo, aby bola vada bezplatne, včas (bez zbytočného odkladu) a riadne odstránená,
b)    právo na výmenu výrobku/tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady, vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady,
B/  ak je vada odstrániteľná, avšak kupujúci/ spotrebiteľ nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád výrobok/tovar riadne užívať, právo na výmenu výrobku/ tovaru alebo právo odstúpiť od zmluvy s predávajúcim,
C/ ak je vada neodstrániteľná a bráni tomu, aby sa výrobok/tovar mohol užívať ako výrobok/tovar bez vady, spotrebiteľ má právo na výmenu výrobku/tovaru, alebo právo odstúpiť od zmluvy s predávajúcim.

5) Výluky zo záruky
Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené :
–    použitím v rozpore s návodom na použitie, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi;
–    neodborným alebo nesprávnym nastavením, opravou, inštaláciou, úpravou (modifikáciou),
–    nehodou alebo poškodením spôsobeným kupujúcim/ spotrebiteľom alebo inými osobami,
–    znečistenie snímačov, tovaru a ich čistenie,
–    vybité batérie, zníženie kapacity batérie spôsobené jej opotrebením alebo vytečeným elektrolytom.

Záruka zaniká :
–    v dôsledku výmeny niektorého dielu, súčiastky alebo súčasti tovaru, ktorý nie je dodaný alebo schválený predávajúcim,
–    v dôsledku akýchkoľvek zásahov vo vzťahu k tovaru treťou osobou,
–    ak boli porušené prvky ochrany slúžiace na zistenie neodbornej alebo neoprávnenej manipulácie alebo demontáže dielov (plomby a pod. ),
–    ak boli poškodené alebo pozmenené prvky slúžiace na identifikáciu výrobku alebo údaje uvedené v záručnom liste.

Spotrebiteľ nemá právo na vydanie dielov, súčiastok alebo súčastí tovaru, ktoré boli v rámci vykonania záručnej opravy vymenené.

Uplatnenie reklamácie a reklamačný postup:
    1) Prevzatie tovaru: Kupujúci je povinný prehliadnuť tovar bezprostredne po jeho prevzatí. Ak je zistené mechanické poškodenie výrobku alebo obalu výrobku, je kupujúci povinný vyhotoviť záznam o poškodení za prítomnosti dopravcu. Výhradu k tovaru uvedie kupujúci buď na preberací list, alebo vyhotoví s prepravcom škodový zápis. Na základe vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi po uzavretí škodnej udalosti s dopravcom dodaný nový bezvadný výrobok alebo mu bude poskytnutá primeraná zľava, ak s tým bude kupujúci súhlasiť. Kupujúci je v prípade dodania poškodeného tovaru oprávnený odstúpiť od zmluvy.
Reklamácie mechanického poškodenia výrobku, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky, je nutné uplatniť okamžite po prevzatí zásielky. Pred prvým použitím je kupujúci povinný preštudovať si záručné podmienky vrátane slovenského návodu na obsluhu a následne sa týmito informáciami dôsledne riadiť.
Kupujúci je povinný pri prevzatí výrobku (osobnom aj neosobnom) skontrolovať kompletnosť balenia. Pri doručení kuriérom musí kupujúci spísať reklamačný protokol na mieste o nekompletnosti balenia.
Kupujúci je povinný pri prevzatí dodaný tovar prehliadnuť a bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zistených závadách. Oznámenie o zistených závadách musí kupujúci urobiť u predávajúceho písomne. V písomnom oznámení musí kupujúci uviesť zistené závady, t.j. musí uviesť o aké závady sa jedná a ako sa prejavujú.

2) Uplatnenie reklamácie: Kupujúci uplatňuje reklamáciu u preávajúceho. Kupujúci je povinný vadný ale kompletný tovar predložiť predávajúcemu (osobne alebo poštou), spolu s kópiou dokladu o nákupe výrobku a potvrdeným záručným listom, pokiaľ bol predávajúcim vystavený. Spolu s uplatnením reklamácie kupujúci priloží s reklamovaným rovar popis vady, pre ktorú výrobok reklamuje.

  3) Postup pri vybavení reklamácie: Podľa § 18 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa predávajúci rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. V odôvodnených prípadoch najmä ak si situácia vyžaduje zložitejšie zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok. Predávajúci je oprávnený dodať výmenou za chybný tovar iný tovar, plne funkčne kompatibilný, ale minimálne rovnakých alebo lepších technických parametrov.
Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať spotrebiteľovi potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť spotrebiteľovi ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.
Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. O výsledku reklamácie bude kupujúci prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky informovaný po ukončení reklamačného konania a zároveň mu bude doručený spolu s tovarom, resp. prostredníctvom e-mailu reklamačný protokol.

Doba na vybavenie reklamácie začína plynúť dňom prevzatia tovaru predávajúcim, resp. dňom prevzatia servisným strediskom. Oprava v záručnej dobe je bezplatná.

Tieto záručné a reklamačné podmienky sú platné a účinné od 1.9.2015